Polityka prywatności RODO – Klauzula informacyjna

       W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację służy jedynie dla celów informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Krajowe Usługi Metrologiczne M. Koziorowski, P. Koziorowski s.c., ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.
 3. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zgłaszania przyrządów pomiarowych do wzorcowania, zgłaszania pracowników na szkolenie, zakupu przyrządów pomiarowych, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać w celu:
  • niezbędnym do zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu klienta,
  • niezbędnym do wykonania umowy w oparciu o zainteresowanie Pani/Pana naszą ofertą, na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • niezbędnym do realizacji obowiązków ciążących na spółce takich jak rozliczenie finansowe, w tym podatkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej,
  • odpowiadania Pani/Panu na zapytania ofertowe związane z asortymentem sprzedawanych przyrządów pomiarowych, asortymentem świadczonych usług szkoleniowych oraz asortymentem świadczonych usług wzorcowania przyrządów pomiarowych,
  • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze,
  • marketingu bezpośredniego towarów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy klientem i naszą firmą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego (wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania, wniosek zgłoszeniowy na szkolenie) lub inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,
  • umożliwienia Pani/Panu oceny dotyczącej wykonywanych przez nasze Laboratorium wzorcowań przyrządów pomiarowych (ankieta poziomu zadowolenia klienta),
 5. Pani/Pana dane możemy przekazywać:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi klienta oraz osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem umów Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adres dostaw towarów wskazanych przez klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail podany do korespondencji, historię przesyłania, zapytania ofertowe i zapytania o sprzedawane przyrządy pomiarowe.
 11. W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, zajmowane stanowisko, numer dokumentu tożsamości, posiadane uprawnienia wskazane przez klienta, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu klienta, historię komunikacji z Osobą kontaktową.
 12. Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w większości przypadków bezpośredni od osoby zainteresowanej , która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami Administratora. Inne formy pozyskiwania informacji to: korespondencja pocztowa, korespondencja elektroniczna, komunikacja telefoniczna. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEDIG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, GUS (główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.
 13. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@kumlab.eu lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy.

Script logo