SZ-3 Audit wewnętrzny w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

2 dni (16 h) – cena netto 890 zł.

Prowadzący

  • absolwent Politechniki Warszawskiej
  • ewaluator EA (tj. osoba oceniająca sposób akredytacji jednostek akredytujących w innych krajach europejskich)
  • prowadził w PCA szkolenia auditorów wiodących i technicznych oceniających laboratoria.
  • obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania i nadzoruje system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001 w firmie, w której jest także auditorem wewnętrznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem akredytacji laboratorium, dla osób pracujących w laboratoriach, a także które chcą pogłębić swoją wiedzę auditorską i doskonalić swoje umiejętności. Zakłada się znajomość wymagań normy przez uczestników na poziomie szkolenia SZ-1.

Program

  1. Terminologia i dokumenty związane.
  2. Auditowanie wymagań dotyczących zarządzania (organizacja, system zarządzania, dokumenty i zapisy, współpraca z klientem, prace niezgodne z wymaganiami, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące, audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania).
  3. Auditowanie wymagań technicznych (personel i szkolenia, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań (wzorcowań i wyposażenie, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości wyników, postępowanie z obiektami i przedstawianie wyników).
  4. Realizacja auditów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 19011 - algorytm postępowania.
  5. Dokumenty i zapisy związane z auditem wewnętrznym.

Ćwiczenia
Przygotowanie auditu, przeprowadzenie auditu, raport, dokumentowanie niezgodności, formułowanie spostrzeżeń. Audit pionowy.

Script logo